Årsberättelser

Årsberättelse 2016

Här publiceras upplysningar om styrelsens och redaktionsgruppens sammansättning, stipendier och andra viktigare inslag i verksamheten under året som gått.

Styrelsen

Ordinarie ledamöter:
Lars-Åke Engblom, ordförande t o m årsmötet den 17 maj
Elisabeth Sandlund-Gäfvert, vice ordförande, ordförande fr o m den 17 maj
Elin Gardeström, skattmästare
Kristina Lundgren, sekreterare
Birgitta Ney, årsboksredaktör, vice ordförande fr o m den 17 maj
Anders Franck, ordinarie fr o m den 17 maj
Johan Hirschfeldt
Eva Jais-Nielsen, ordinarie fr o m den 17 maj
Pär-Arne Jigenius
Åke Pettersson
Suppleanter:
Anna Britt Benjour
Nina Linder
Pär Nilsson
Revisorer:
Jonathan Bexelius
Ulf Eriksson
Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson
Staffan Sundin
Valberedning:
Tobias Lindberg, sammankallande
Gudrun Hjelte
Sverker Lindström

Årsmöte

Föreningens årsmöte ägde rum i Beskowsalen i ABF-huset, Stockholm, den 17 maj 2016.
Efter årsmötesförhandlingarna följde fyra föredrag i anknytning till årets jubileum av ”Tryckfrihetsförordningen 250 år”, med Johan Hirschfeldt, Lars-Åke Engblom, Dag Nordmark och Kristina Lundgren. Kvällen avslutades med samkväm.

Styrelse

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden samt ett tilläggsmöte per capsulam. Därtill har arbetsutskottet sammanträtt vid tre tillfällen.

Medlemsstatistik

Föreningen hade vid årsskiftet 340 enskilda medlemmar och 30 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar, vilket innebär en viss ökning jämfört med föregående år då vi hade 318 enskilda medlemmar.

Stipendier

Styrelsen beslöt i år att utdela tre mediehistoriska stipendier om 25 000 kronor vardera, vilka tillföll Arianna Bommarco för en studie av Alma Haag, en av Sveriges första kvinnliga pressfotografer, Bo Bernhardsson för en studie av de olika aktörerna kring nedläggningen av Arbetet år 2000, samt Torbjörn von Krogh för en studie av Carl Lindhagen som mediekritiker.
 
Förra årets nyinstiftade stipendium om 10 000 kronor för kandidat- eller magisteruppsatser i mediehistoria fick inga sökande i år, varför ingen utdelning skedde.

Föreningens hemsida har fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser. Under hösten har sidan varit föremål för viss omgörning och en övergång till fortsatt drift i föreningens egen regi.

Broschyrer för medlemsvärvning och om mediehistoriska arkiv, dvs vilka arkivinstitutioner som tar emot personliga arkiv och tidningsföretagens arkiv, har delats ut vid bokmässan i Göteborg och i samband med föreningens olika program.

Föreningen är sedan 2014 medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen. Sedan tidigare är föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna.

Arrangemang

Den 7 april hölls ett första seminarium i årets serie om tidskrifter, med rubriken ”Pressen som går bra? Nedslag i veckopress och tidskrifter under hundra år”. Birgitta Ney talade om de första mediedrottningarna på 1920-talet, Kjell Åkerlund om tidningskungen Erik Åkerlund, Anette Johanssons bidrag om Hemmets Journals utveckling från starten 1921 till dagens HJ på nätet, lästes upp då AJ blivit förhindrad att närvara, Eva Jais Nielsen talade om magasinspressens form- och layoutmässiga utveckling, och Tobias Lindberg om bildtidningen SE, samt en lägesrapport om veckopressens situation idag. Kristina Lundgren modererade och höll samman programmet med en översiktlig kronologi.

I samband med årsmötet den 17 maj gavs fyra korta föredrag med anknytning till 250-årsjubiléet av tryckfrihetsförordningen, under rubriken “Alla dessa tidningar”. Johan Hirschfeldt gav en kort bakgrund till TF 1766, därefter följde några exempel på vad tidningarna innehöll i mitten av 1700-talet med Dag Nordmark som berättade om Carlstads Wecko-Tidningar, Lars-Åke Engblom om Götheborgske Spionen och Kristina Lundgren om Carlscrona Weckoblad med dess unika tre generationer av kvinnor som ansvariga utgivare.

Vid årets bokmässa i Göteborg den 22-25 september delade föreningen monter tillsammans med Gustaf Hellström-sällskapet inom De litterära sällskapens (DELS) utställningsområde. Föreningen bidrog också med två föredrag på DELS egen scen; Birgitta Ney talade under rubriken ”Pennskaften om kvinnofriden på stadens gator”, och Lars-Åke Engblom om ”Götheborgske Spionen – ett barn av tryckfriheten”. Åke Petterssons intervjuer med föredragshållarna lades ut på föreningens hemsida. I föreningens monter såldes många mediehistoriska böcker och under mässdagarna fick föreningen också ett gott tillskott av nya medlemmar.

Vid De Svenska Historiedagarna i Karlskrona den 30 september–2 oktober bidrog Kristina Lundgren och Lars-Åke Engblom med ett föredrag i anknytning till 250-årsjubileet av tryckfrihetsförordningen, med fokus på Götheborgske spionen och Carlscrona Weckoblad.

Den 16 oktober höll föreningen ett seminarium i Kristianstad tillsammans med Gustaf Hellström-sällskapet, och Elisabeth Sandlund talade då om pressen i Kristianstad och vår donator Emanuel Björck/Kristianstad läns tidning. Åke Pettersson ledde ett samtal med utrikesreportern Tina Thunander, i samarrangemang med PK Södra, medan Gustaf Hellström uppmärksammades i sin roll som utrikesreporter och ordförande för svenska PEN under åren 1936-43.

Den 30 november hölls ett seminarium i Stockholm om ”Fackets tidningar, en historia om ombudsmän, journalister och kommunikatörer”, som en fortsättning på årets serie om tidskrifter. Birgitta Ney inledde med en översikt av det rudimentära forskningsläget och läste upp en minnesberättelse om redaktionellt arbete på Metallarbetaren av Gudrun Hjelte. Åke Pettersson ledde därefter ett panelsamtal om tidningarnas roll – i går, i dag och i morgon. Panelen bestod av Helle Klein, Liv Beckström och Sverker Tirén.

Årsbok

Presshistorisk Årsbok 2016 utkom i mitten av april som den trettiotredje i ordningen. Boken innehöll tio artiklar och omfattade totalt 142 sidor.

Redaktionsgruppen har bestått av docent Birgitta Ney (redaktör), professor Lars-Åke Engblom, docent Kristina Lundgren, FD Gunilla Lundström, docent Birgit Petersson och professor Per Rydén.

Under hösten har ny redaktör för årsboken utsetts för att efterträda avgående Birgitta Ney. Torbjörn von Krogh tillträder som redaktör vid årsmötet 2017, med arbetet för årsboken 2018.

Årsberättelse 2015

Här publiceras upplysningar om styrelsens och redaktionsgruppens sammansättning, stipendier och andra viktigare inslag i verksamheten under året som gått.

Styrelsen

Ordinarie ledamöter:
Lars-Åke Engblom, ordförande
Elisabeth Sandlund-Gäfvert, vice ordförande
Elin Gardeström, skattmästare
Kristina Lundgren, sekreterare
Birgitta Ney, årsboksredaktör
Johan Hirschfeldt
Pär-Arne Jigenius
Maria Nordström
Åke Pettersson
Suppleanter:
Anders Franck
Eva Jais-Nielsen
Niklas Lindstedt
Revisorer:
Lars-Olov Stéen
Robert Jonsson
Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson
Staffan Sundin
Valberedning:
Tobias Lindberg, sammankallande
Gudrun Hjelte
Sverker Lindström

Årsmöte

Föreningens årsmöte ägde rum i Radiohuset, Studio 4, Stockholm, den 19 maj 2015. Efter årsmötesförhandlingarna talade Johan Hirschfeldt om "250 år sedan den första tryckfrihetsförordningen - några nedslag på vägen", och kvällen avslutades med samkväm.

Styrelse

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden.

Medlemsstatistik

Föreningen hade vid årsskiftet 318 enskilda medlemmar och 35 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar, vilket innebär en viss ökning jämfört med föregående år då vi hade 294 enskilda medlemmar.

Stipendier

Årets mediehistoriska stipendier om 25.000 kronor vardera tilldelades Ann-Katrin Hatje för en studie om ”När det var straffbart att driva med kristna ritualer i svensk television”, och Einar Korpus för en pilotundersökning inför ett större projekt om svensk reklamhistoria. 16 ansökningar hade inkommit till årets stipendieutlysning.

För första gången utdelades också ett nyinstiftat stipendium om 10 000 kronor för kandidat- eller magisteruppsatser i mediehistoria. Årets stipendium gick till Malte Nordlöf, Linnéuniversitetet, för en uppsats om medierapporteringen kring Dag Hammarskjöld som människa och symbol vid dennes död 1961.

Föreningens hemsida har fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser.

Broschyren om mediehistoriska arkiv, dvs vilka arkivinstitutioner som tar emot personliga arkiv och tidningsföretagens arkiv, har delats ut vid bokmässan i Göteborg och i samband med föreningens olika program.

Föreningen är sedan 2014 medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen. Sedan tidigare är föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna.

Arrangemang

Vid Mediedagarna i Göteborg, MEG15, den 5-6 mars deltog Anders Franck och Pär-Arne Jigenius med en programpunkt i Göteborgs Universitets monter, på temat ”Vad kan vi lära oss av historien i dagens mediekris?”, ett tema som sedan återkom vid två tillfällen under våren.

Den 16 mars bjöd TAM-arkivet i Alvik, Traneberg på ett studiebesök för föreningens medlemmar, med demonstration av vad som där finns av intresse för presshistoriker.

Den 8 april hölls ett seminarium med lunch på Jonsereds Herrgård utanför Göteborg, med medverkan av Lennart Weibull, Annika Bergström och Pär-Arne Jigenius på temat ”Vad kan vi lära oss av historien i dagens mediekris?”. Det var ett samarrangemang med Göteborgs universitet. Samma dag, den 8 april talade Clas Barkman om sin bok Mina chefredaktörer. DN 1968-2014 i Tidningen Visions lokaler, Kungsgatan i Stockholm.

Den 20 april ledde Åke Pettersson ett seminarium på Moriskan i Malmö med Bertil Torekull, Lars-Åke Engblom och Annika Bergström på vårens tema, ”Vad kan vi lära oss av historien i dagens mediekris?”. Seminariet var ett samarrangemang med Publicistklubben i Malmö.

I samband med årsmötet den 20 maj talade Johan Hirschfeldt om ”250 år sedan den första tryckfrihetsförordningen – några nedslag på vägen”.

Vid årets bokmässa i Göteborg den 24-27 september deltog föreningen med en egen monter inom De litterära sällskapens (DELS) utställningsområde och med två föredrag på DELS egen scen; Birgitta Ney om världsreportern Ida Bäckman samt Kristina Lundgren om Ada Nilsson och Tidevarvet. Kristina Lundgren och Lars-Åke Engblom höll även föredrag på Göteborgs Universitets scen, Engblom om yttrandefriheten under andra världskriget. Åke Petterssons intervjuer med föredragshållarna lades ut på föreningens hemsida. I föreningens monter såldes över 200 mediehistoriska böcker och under mässdagarna fick föreningen också ett gott tillskott av nya medlemmar.

Vid De Svenska Historiedagarna i Tallinn den 2-4 oktober representerade Merja Ellefsen, Umeå universitet, vår förening med ett föredrag om ”Det vindpinade landet – historietolkning, förbjudet förflutet och medierade minnen”.

Den 26 oktober talade Göran Elgemyr i Radiohusets Studio 3 om ”Yttrandefriheten i radio” och Sveriges Radios förhållande till kontroversiella ämnen.

Den 30 november talade Elisabeth Sandlund på årsdagen av Tidningen Dagens födelse 1945 om tidningens tillblivelse och dramatiska tid fram till idag. Föredraget hölls på Dagens redaktion med tillfälle att bläddra i de första utgåvorna.

Årsbok

Presshistorisk Årsbok 2015 utkom i mitten av april som den trettioandra i ordningen. Boken innehöll tio artiklar och omfattade totalt 160 sidor. Redaktionsgruppen har bestått av Birgitta Ney (redaktör), Lars-Åke Engblom, Kristina Lundgren, Gunilla Lundström, Birgit Petersson och Per Rydén.

Årsboksredaktören Birgitta Ney har deltagit i en kurs arrangerad av TT om bildrättigheter och i Kungliga Bibliotekets internationella konferens om bl.a. digitalisering av nyhetsmedier.

Årsberättelse 2014

Här publiceras upplysningar om styrelsens och redaktionsgruppens sammansättning, stipendier och andra viktigare inslag i verksamheten under året som gått.

Styrelsen

Ordförande:
Lars-Åke Engblom
Vice ordförande:
Elisabeth Sandlund-Gäfvert
Ordinarie ledamöter:
Elin Gardeström, skattmästare
Kristina Lundgren, sekreterare
Mia Bjelkholm
Johan Hirschfeldt
Pär-Arne Jigenius
Birgitta Ney
Åke Pettersson
Suppleanter:
Anders Franck
Eva Jais-Nielsen
Niklas Lindstedt
Revisorer:
Lars-Olov Stéen
Robert Jonsson
Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson
Staffan Sundin
Valberedning:
Tobias Lindberg
Ami Lönnroth
Lena Wennberg, sammankallande

Årsmöte

Föreningens årsmöte ägde rum i Radiohuset, Studio 5, Stockholm, den 14 maj 2014. Efter årsmötesförhandlingarna följde ett panelsamtal på temat "Att skriva mediememoarer" med Christina Jutterström, Sam Nilsson och Arne Ruth, samt Åke Pettersson som samtalsledare.

Styrelse, medlemsstatistik

Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Föreningen hade vid årsskiftet 294 enskilda medlemmar och 36 juridiska personer, huvudsakligen medieföretag, som medlemmar.

Verksamhet

Årets mediehistoriska stipendier om 25.000 kronor vardera tilldelades Anette Johansson för en studie över Hemmets Journal och utvecklingen från starten 1921 till dagens digitala magasinsvärld, samt Kjell Åkerlund för en studie om "Erik Åkerlund - en bortglömd pressgigant".

Föreningen har liksom tidigare år bekostat prenumerationen på pressklipp till Pressarkivets samling av biografiska klipp om personer inom press och övriga medier. Då materialet numera är digitalt tillgängligt och inte längre efterfrågas via Pressarkivet, har prenumerationen avslutats vid årsskiftet 2014/15, vilket då samtidigt innebär en minskad årlig utgift om 60 000 kronor.

Föreningens ordförande Lars-Åke Engblom har tillsammans med Maria Nordström vid Riksarkivet framställt en broschyr om mediehistoriska arkiv, dvs vilka arkivinstitutioner som tar emot personliga arkiv och tidningsföretagens arkiv, hur man går tillväga och vilka förutsättningar som gäller, etc. Broschyren delades ut vid Bokmässan och har även skickats ut till alla medlemmar. Den finns också på SPFs hemsida.

Föreningen är från och med i år medlem av samarbetsorganisationen DELS, De Litterära Sällskapen. Sedan tidigare är föreningen också medlem i den ideella föreningen De Svenska Historiedagarna.

Föreningens hemsida har fortlöpande uppdaterats med information om föreningens verksamhet, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser

Arrangemang

Föreningens ordförande Lars-Åke Engblom deltog i Mediedagarna i Göteborg den 6-7 mars. I samband med årsmötet anordnades ett panelsamtal på temat ”Att skriva mediememoarer” med Christina Jutterström, Sam Nilsson och Arne Ruth, samt Åke Pettersson som samtalsledare.

Vid årets Bokmässa i Göteborg den 25-28 september deltog föreningen med en egen monter inom DELSs utställningsområde, och med tre föredrag vid DELS egen scen (Birgitta Ney om Vera von Kræmer, Kristina Lundgren om Else Kleen och Lars-Åke Engblom om A C Lindblad). Åke Petterssons intervjuer med föredragshållarna lades ut på föreningens hemsida under mässdagarna. Med tillkomsten av nya medlemmar och försäljning av böcker och annat material får deltagandet betraktas som en lyckad aktivitet för att sprida kännedom om föreningen.

Den 5 november anordnades en programkväll på Kungliga biblioteket med visning av KBs arkiv inkl. SMDB (Svensk MedieDataBas) och mikrofilmsalens nya digitala tidningsarkiv, samt föredrag av Birgit Petersson om hennes nya bok, Brodjaga – luffare och journalist. En biografi över Alma Braathen. Därtill KBs egen utställning om "När kriget kom till Sverige. Föreställningar om första världskriget 1914-1918", med en hel del mediematerial. Gidlunds förlag bidrog med avslutande förfriskningar.

Årsbok

Presshistorisk Årsbok 2014 utkom i mitten av april som den trettioförsta i ordningen. Den innehöll åtta artiklar och omfattade totalt 120 sidor. Redaktionsgruppen har bestått av Birgitta Ney (redaktör), Lars-Åke Engblom, Kristina Lundgren, Gunilla Lundström, Birgit Petersson och Per Rydén.

Årsberättelse 2013

Här publiceras upplysningar om styrelsens och redaktionsgruppens sammansättning, stipendier och andra viktigare inslag i verksamheten under året som gått.

Styrelsen

Ordförande:
Lars-Åke Engblom
Vice ordförande:
Elisabeth Sandlund-Gäfvert
Ordinarie ledamöter:
Mia Bjelkholm
Lars Ilshammar
Johan Jarlbrink
Lena Wennberg, skattmästare
Kristina Lundgren, vice sekreterare
Gunilla Lundström, sekreterare
Åke Pettersson
Suppleanter:
Johan Hirschfeldt
Niklas Lindstedt
Birgitta Ney
Revisorer:
Lars-Olov Stéen
Robert Jonsson
Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson
Staffan Sundin
Valberedning:
Ami Lönnroth, sammankallande
Louise Brodin
Tobias Lindberg
Rolf Olson

Årsmöte

Föreningens årsmöte ägde rum på fackförbundet Vision den 29 maj 2013. Efter årsmötesförhandlingarna följde ett panelsamtal på temat "Ansvar och god sed i medierna - nya grepp i Sverige och Europa", mellan Nils Funcke, sekreterare i Yttrandefrihetskommittén, Jeanette Gustafsdotter, VD för Utgivarna, Torbjörn von Krogh, föreståndare SIM(o), och Ola Sigvardsson, PO, med Johan Hirschfeldt som moderator.

Stipendier m.m.

Under året utdelades två mediehistoriska stipendier om 25.000 kronor till Peter Dahlén, för en studie om radioreportern Manne Berggren, och Arne Järtelius, för en studie om utrikeskorrespondenten Martha Larsson.

Föreningen har liksom tidigare år bekostat prenumerationen på pressklipp till Pressarkivets samling av biografiska klipp om personer inom press och övriga medier.

Föreningen har genomfört en inventering av ett 20-tal tidningsföretags historiska handlingar för att få en överblick av arkivsituationen på tidningarna och som underlag för kommande initiativ på detta område tillsammans med Riksarkivet/Pressarkivet och Tidningsutgivarna.

Föreningens hemsida har fått en ny utformning och fortlöpande uppdaterats med information om föreningen, mediehistorisk litteratur och aktuella mediehistoriska händelser.

Arrangemang

Årets första arrangemang hölls den 23 april på Jonsereds Herrgård utanför Göteborg tillsammans med Göteborgs universitet, på temat ”Hur mår den berättande journalistiken idag: är den på väg ut när tidningarna får sämre ekonomi och krymper formaten – eller är det den som ska rädda tidningarna?”. Kristina Lundgren, docent i journalistik på Södertörns högskola och styrelseledamot i SPF, inledde med en presshistorisk bakgrund, varpå Tobias Regnell, förlagsredaktör för Magasinet Filter, och Marie Branner, frilansjournalist och lärare på JMG, talade om villkoren för berättande journalistik idag.

Den 15 oktober anordnade föreningen ett seminarium i Gävle tillsammans med medieforskare vid Högskolan i Gävle på temat ”Presshistoriska spår”. Birgitta Ney (redaktör för presshistorisk årsbok) inledde med sin egen forskning om journalistminnen, varpå medieforskarna Eva Ekstrand berättade om kvinnopolitiska tidskrifter, Mats Hyvönen om lokala mediers meningsproduktion och Per Vesterlund om Harry Schein i mediearkiven. Dessutom medverkade Lisa Engström från Arkiv Gävleborg och Dan Lorén från Länsmuseet Gävleborg.

Årets sista arrangemang hölls den 27 november i Radiohusets Studio 4 på temat ”1914 –svenska medier, journalistiken och kriget”, med nio korta föredrag om olika aspekter på mediesituationen under krigsåren: Kristina Lundgren inledde om tiden kring 1914 i Sverige och utomlands, Nils Funcke talade om krig, fred och tryckfrihet, Jarl Torbacke om det tyska inflytandet på svensk opinionsbildning under första världskriget, Örjan Romefors om världskrigskommenterande satirteckningar i Naggen, Lars-Åke Engblom om S-redaktören som höll på fel häst, Birgitta Ney om tre kvinnor som krigskorrespondenter, Johan Hirschfeldt om Hvar 8:e Dags och Vecko-Journalens konkurrens om läsarna med bilder från kriget, Åke Pettersson om radions absoluta barndom då avlyssning spelade stor roll samtidigt som radion som medium fick en knuff framåt, samt Ann-Charlotte Gyllner om journalfilmer från arkiven.

Föreningen deltog också i Mediedagarna i Göteborg den 7-8 mars tillsammans med Nordicom och SIM(o), med utställning och försäljning av föreningens material.

Årsbok

Presshistorisk Årsbok 2013 utkom i mitten av april som den trettionde i ordningen. Den innehöll sex artiklar och omfattade totalt 94 sidor, medpositivt mottagande i bl.a. Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Redaktionsgruppen bestod av docent Birgitta Ney (redaktör), professor Lars-Åke Engblom, docent Kristina Lundgren, FD Gunilla Lundström, docent Birgit Petersson och professor Per Rydén.

Årsberättelse 2012

Här publiceras upplysningar om styrelsens och redaktionsgruppens sammansättning, stipendier och andra viktigare inslag i verksamheten under året som gått.

Styrelsen

Ordförande:
Lars-Åke Engblom
Vice ordförande:
Elisabeth Sandlund-Gäfvert
Ordinarie ledamöter:
Mia Bjelkholm
Lars Ilshammar
Johan Jarlbrink
Kristina Lundgren, vice sekreterare
Gunilla Lundström, sekreterare
Åke Pettersson
Lena Wennberg, skattmästare
Suppleanter:
Johan Hirschfeldt
Niklas Lindstedt
Birgitta Ney
Revisorer:
Lars-Olov Stéen
Robert Jonsson
Revisorssuppleanter:
Jens Karlsson
Staffan Sundin
Valberedning:
Ami Lönnroth, sammankallande
Rolf Olson
Jan Hjert
Louise Brodin

Årsmöte

Föreningens årsmöte ägde rum på Södertörns högskola den 24 maj. Före årsmötet arrangerades seminariet ”Murvlar och journalister berättar om jobbet”, ett samarrangemang med journalistikämnet vid högskolan. Birgitta Ney och Jan Hjert medverkade och därefter presenterades den nya boken Murvelminnen av Seniorjournalisternas ordförande Östen Johansson.

Stipendier m.m.

Under året har två mediehistoriska stipendier delats ut, ett till Sophie Elsässer, Lund, för en studie om Expressen och konsumentjournalistiken under 1970-talet, och ett till Michael Forsman, Stockholm, för en studie om den presshistoriska debatten och interna turbulensen kring moderniseringen av Sveriges Radio 1986-1990.

Föreningen har liksom tidigare år bekostat prenumerationen på pressklipp till Pressarkivets samling av biografiska klipp om personer inom press och övriga medier.

Styrelsen har påbörjat en inventering av vilka arkiv och liknande som finns på ett antal tidningsföretag.

Arrangemang

Föreningen deltog i den första MEG-mässan (Mediedagarna i Göteborg) den 8-9 mars i en gemensam monter med Sim(o), SOM-institutet, Nordicom, Demokratiinstitutet och Juridisk reportagebyrå. Föreningen arrangerade även ett seminarium på temat Torgny Segerstedt och annonsbojkotten mot GHT med Lars-Åke Engblom och Britt-Marie Mattsson som medverkande.

”Historieskrivning, makt och medier” var rubriken för ett seminarium den 22 mars, på Myntkabinettet i samverkan med Sim(o) och med Patrik Lundell, Åsa Linderborg, Lars-Åke Engblom och Lars Ilshammar som medverkande.

Tillsammans med Danmarks mediemuseum i Odense och Norsk Pressehistorisk Forening ordnades en nordisk konferens på Mediemuseet i Odense den 8 och 9 november förening på temat: Är partipressen i Norden död eller levande? Seminariet samlade 32 deltagare från samtliga nordiska länder, varav 10 från Sverige, och innehöll femton föredrag och presentationer med efterföljande diskussioner. Den 6 december, dagen före premiären, hade föreningens medlemmar möjlighet att bevista en förhandsvisning av Jan Troells Segerstedt-film, ”Dom över död man”, på Rigoletto i Stockholm. Visningen följdes av ett samtal, på scenen och i radioprogrammet Publicerat, som leddes av Åke Pettersson och där Svante Löfgren bl.a. berättade personliga minnen av miljön kring Torgny Segerstedt och hans familj. Vidare medverkade Elisabeth Sandlund, Kent Zetterberg och Lars-Åke Engblom.

Årsbok

Presshistorisk årsbok 2012 utkom i mitten av april som den tjugonionde i ordningen. Den innehöll 11 artiklar och omfattade totalt 194 sidor. Redaktionsgruppen bestod av FD Ellinor Melander (redaktör), professor Lars-Åke Engblom, docent Kristina Lundgren, FD Gunilla Lundström, docent Birgit Petersson och professor Per Rydén.